Integritetspolicy  
 
 
 
Isoheat värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter har Isoheat ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Denna policy är Isoheats grundläggande integritetspolicy för personuppgifter som lämnas till Isoheat. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar (om det inte är uppenbart ändå) och syftet som Isoheat kan komma att använda dem för.

Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna bli medlem, logga in, göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter, integritet och sekretess.
 
Därför behöver vi dina personuppgifter  
I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att säkra leveranser och returer ske, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt service tillhandahållas.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de tjänster som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.

 
Informationssäkerhet  
Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt företagsnamn, namn, organistionsnummer, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med andra bolag i Isoheatkoncernen och våra samarbetspartners, samt samköra dina personuppgifter med andra register. I sådana fall använder vi internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Isoheats räkning, t ex tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Isoheat eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom personnummer och annan information, görs det enligt vedertagna regler.

 
Frågor till Isoheat AB  
Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Isoheat. Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges nedan (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Isoheat kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Du når personuppgiftsansvarige Isoheat AB, org. nr 556501-4478, på adress: Isoheat AB Personuppgiftsombudet, Box 69, 186 03 Brottby, telefon nr. 08-7305114.